คนไทยไปประเทศไหนไม่ต้องขอวีซ่า

หมายเหตุ

1.*หมายถึง ประเทศที่ประกาศยกเว้นการตรวจลงตราแก่ไทยฝ่ายเดียว ที่เหลือจากนั้นคือ ประเทศที่ทำความตกลงทวิภาคีกับไทย
2.ตัวเลขในวงเล็บหมายถึง จำนวนวันที่สามารถพำนักอยู่ได้ เช่น ผู้ถือหนังสือเดินทางราชการของไทยสามารถเดินทางเข้ากัมพูชาได้โดยไม่ต้องตรวจตราโดยจะได้รับอนุญาตพำนักได้ไม่เกิน 30 วัน
3.เอกวาดอร์ประกาศยกเว้นการตรวจตราแก่คนทุกสัญชาติเพื่อการท่องเที่ยว
4.ไต้หวันอนุญาตให้ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยที่มีถิ่นที่อยูถาวร หรือได้รับการตรวจลงตราแบบเข้าออกได้หลายครั้ง จาก อเมริกา แคนาดา ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ได้รับการยกเว้น การตรวจลงตรา
5.รัสเซียยกเว้นการตรวจลงตราให้เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
6.ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยจะได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราการเดินทางเข้า คอสตาริกา หากได้รับการตรวจลงตราประทับนักท่องเที่ยว ลูกเรือ หรือเข้าสหรัฐฯ แคนาดา schengen ญี่ปุ่น  หรือ เกาหลีใต้ และมีอายุ 3 เดือนนับจากวันที่เดินทางเข้า
7.ปานามายกเว้นการตรวจลงตราให้แก่ผุ้ถือหนังสือเดินทางไทย โดยอยุ่ได้ไม่เกิน 6 เดือน
8.โคลอมเบีย ยกเว้นการตรวจลงตราแก่หนังสือเดินทางไทยที่ได้รับการตรวจลงตราจากสหรัฐฯ(ไม่ใช่ประเภททรานสิท c1) และกลุ่มประเทศ schengen (เฉพาะประเภท C,D)ที่มีอายุการตรวจลงตราไม่น้อยกว่า 180 วัน นับจากวันที่เดินทางเข้าโคลอมเบีย รวมทั้งการลงตราให้สำหรับผุ้ที่มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐฯ และ เชงเก้นด้วย ทั้งนี้ระยะเวลาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเขา